top of page

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2568

Occupational (3).jpg

สถาบันภาคี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / รพ.มหาราชนครราชสีมา / รพ.อุดรธานีเปิดรับสมัครแพทย์ผู้ให้สัญญาเป็นแพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้าน สาขาอาชีวเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568

รอบที่ 1 ดังนี้

  • แพทย์ผู้ให้สัญญาเป็นแพทย์ใช้ทุน จำนวน 2 ตำแหน่ง

  • แพทย์ประจำบ้าน จำนวน 4 ตำแหน่ง

 

*** หมดเขตรับสมัคร วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 23.59 น.

******** สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567 โดยผู้สมัครจะได้รับแจ้งรายละเอียดทาง email ที่ผู้สมัคร​ระบุไว้อีกครั้งหนึ่ง *****

 

กรุณาเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร โดยบันทึกหรือ scan เป็นไฟล์ .pdf หรือไฟล์รูปภาพ .jpeg, .png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB/file เพื่อ upload เข้าสู่ระบบรับสมัคร และให้นำเอกสารฉบับจริงมาในวันสัมภาษณ์ด้วย

 

*** หากเอกสารของแต่ละหัวข้อมีหลายหน้า กรุณา scan เป็นไฟล์ .pdf เพียงไฟล์เดียวต่อหัวข้อ ***

  1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว

  2. หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ท่านละ 1 ฉบับ  (**ไม่ต้อง scan / ให้ผู้สมัครนำมาในวันสัมภาษณ์โดยไม่ต้องเปิดผนึก**)

  3. Transcript ฉบับจริงแสดงผลการเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือภาคการศึกษาล่าสุด

  4. สำเนาเอกสารการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในแต่ละขั้นตอน (ถ้ามี)

  5. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาหนังสือรับรองการผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (ถ้ามี)

  6. CV & portfolio หรือเอกสารอื่นๆ ตามสมควร (**ไม่ต้อง scan / ให้ผู้สมัครนำมาในวันสัมภาษณ์**)

bottom of page