top of page

ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

Blue and Orange Shapes Clean and Bold Safety and Direction General Health Banner.png

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อเป็นแพทย์ผู้ให้สัญญาเป็นแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เปลี่ยนวิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM Meeting โดยผู้สมัครจะได้รับแจ้งกำหนดการและลิงก์ทาง email ที่ผู้สมัคร​ระบุในระบบรับสมัคร เร็ว ๆ นี้

  • ให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครได้แก่ หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ท่านละ 1 ฉบับ มาทางไปรษณีย์ โดยรวบรวมหนังสือรับรองทั้ง 3 ฉบับ (ไม่เปิดอ่านเอกสารและไม่นำเอกสารออกจากซองปิดผนึก) ส่งมาที่

(กรณีส่งทางไปรษณีย์)
อ.ภาณุมาศ ไกรสร
สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
40002​

(กรณีส่งผ่านบริษัทขนส่ง เช่น Kerry, Flash Express)
อ.ภาณุมาศ ไกรสร (โทร. 08-2836-2466)
สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
40002

bottom of page